Halil Keskinbicak

Gelişmiş Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Modelleri

Öğretmenlik mesleği ve öğretmen niteliği Türkiye gibi pek çok ülkede sıkça gündeme gelen bir konu olmuştur. Bu da öğretmen yetiştirme sistemleri ve üniversitelerde öğretmen yetiştirme programlarının önemini ortaya koymaktadır. Farklı ülkelerde ve toplumlarda öğretmen yetiştirme ile ilgili farklı sistemler uygulanmakta olup, üniversiteler farklı eğitim programları uygulamaktadırlar.

Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar göstermektedir.

ABD’de Öğretmen Yetiştirme

ABD’de öğretmenlik yapabilmek için gerekli koşullar eyaletten eyalete değişmektedir. Eğitimde her düzeyde öğretmenlik yapabilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi yapma zorunluluğu vardır. Eyaletlerin birçoğun da ise okul müdürü olabilmek için yüksek lisans veya doktora derecesi gerekmektedir. Yine birçok eyalette öğretmenlikten emekli olma hakkını elde etmek için yüksek lisans derecesi istenmektedir.

İlk ve orta öğretimde öğretmenlik yapabilmek için ülkede hem lisans hem de lisansüstü eğitim alma imkanı vardır. Lisans düzeyindeki programlar genellikle öğrencileri üniversitedeki 3. yılından itibaren öğretmen yetiştirme programlarına kabul etmekte bu programdan mezun olan öğrenciler eğitimde lisans diploması ile öğretmenlik sertifikaları almaya hak kazanmaktadırlar.

U.S. President Obama visits the classroom of teacher Slagal, during a visit to the Clarence Tinker elementary schoolchildren while at MacDill Air Force Base in Tampa

Ayrıca Florida Üniversitesinde yer alan Profesyonel Öğretmen programı gibi programlarda eğitimde mastır derecesi ile sonlanan 5 yıllık programlar yoluyla öğretmen yetiştirmektedirler. Bu program ile ilköğretim, özel öğretim ve orta öğretimin çeşitli branşları için öğretmenler yetiştirilmektedir. Bunun yanı sıra diğer fakülteler ile işbirliğine gidilerek çok çeşitli dallarda da öğretmenlik eğitimi verilebilmektedir. Bir lisans programı dâhilinde ilk 2 yılını tamamlayan ve eğitim fakültesinin ön koşul dersleri olan en az 45 kredi alan aday 3. yıl eğitim fakültesine kabul edilir.

Almanya’da Öğretmen Yetiştirme

Almanya’da 1970 yılından beri, okul öncesi öğretmenliği dışındaki öğretmenlerin eğitimi yükseköğretim kurumlarında yapılmaktadır. Bu uygulama, 12 eyalete göre farklılıklar göstermekle birlikte, ilkokullarda sınıf öğretmenliği için en az 3, orta öğretim alan öğretmenliği içinAlmanya'da Öğretmen Eğitimi en az 4 yıllık öğretmenlik eğitimi ve bu eğitimin üniversitelere bağlı ya da bağımsız, ancak üniversite yetkilerine sahip eğitim yüksek okullarında verilmesi tüm eyaletlerce kabul edilmiştir.

1990 yılında iki Almanya’nın birleşmesinden sonra, yeni eyaletlerde de aynı uygulama geçerlidir. Almanya’da, öğretmenlik eğitimlerini tamamlayan öğretmen adaylarının öğretmenliğe atanabilmeleri için, her eyaletteki Devlet Sınav Dairesi tarafından yapılan I. Devlet Sınavını başarmaları zorunludur. Alan bilgisinin sınandığı bu sınavı başaran adaylar, stajyer öğretmen olarak bir okulda görevlendirilirler ve iki yıl süren stajyerlik eğitimine başlarlar.

 

Bu süre içinde adaylar, bölgelerindeki hizmet içi eğitim merkezi tarafından düzenlenen seminerlere katılırlar, okulda rehber öğretmen gözetiminde ve bağımsız olarak ders verirler ve diğer eğitim etkinliklerine katılırlar. Bu sürenin sonunda yapılan değerlendirmede başarılı bulunan adaylar, öğretmenlik meslek bilgilerinin sınandığı II. Devlet Sınavına girerler. Bu sınavı başaranlar, öğretmen ihtiyacı olan bir okulda asil öğretmen olarak görevlendirilirler.

Avusturya’da Öğretmen Yetiştirme

Avusturya’da zorunlu genel okulların (ilköğretim, özel okullar, genel ortaokullar, meslek öncesi okullar/sınıflar) öğretmenleri, üniversite sistemiyle benzerlik gösteren 3-4 yıl süreli Öğretmen Eğitim Kolejleri tarafından yetiştirilmektedir. Bu öğretmen eğitimlerinde, alan bilgisi, pedagojik formasyon, akademik çalışmalar ve ilköğretim okullarında yürütülen öğretim uygulamaları önemli yer tutar. Programın %25’i öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden oluşur.

Öğretmen adayları, ilköğretim müfredatında yer alan tüm dersleri verebilecek şekilde yetiştirilirler. Bu öğretmen adayları, asıl alanlarının yanı sıra bir yan alanda da belli bir düzeyde eğitim alırlar. Öğretmenlik eğitiminin sonlarında, ilkokullarda, deneyimli öğretmen gözetiminde 12 haftalık öğretmenlik staj uygulamasına katılırlar. Bu uygulamanın sonunda adaylar, Eğitim Kolejleri tarafından düzenlenen stajyer öğretmen final sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca akıcı ve etkili konuşma yeterliliğinin arandığı okuma, yazma ve konuşma etkinliklerini içeren çeşitli sınavlardan geçirilirler. Bu sınavları başarıyla geçenler, öğretmenlik hakkını elde eder ve öğretmen olarak atanırlar.

İngiltere’de Öğretmen Yetiştirme

İngiltere’de öğretmenlik eğitimi, 3 veya 4 yıllık lisans ve 1 yıllık lisansüstü sertifikalar olmak üzere 2 grupta incelenebilir. Genelde İngiliz üniversitelerinde lisans eğitimi 3 yıl sürelidir. 4 yıllık lisans eğitimi de mevcut bulunmaktadır. 3 ve 4 yıllık lisans eğitimlerinde alan dersleri, eğitim dersleri ve öğretmenlik uygulaması eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

1 yıllık sertifika programlarında ise 3 yıllık program üzerine eğitim dersleri ve öğretmenlik uygulaması verilmektedir. İlkokul öğretmenlerinin %95’i 3 ya da 4 yıllık lisans programları ile ortaöğretim öğretmenlerinin %95’i ise lisansüstü programlarla yetişmektedir.

Ancak az da olsa alternatif programlarla öğretmen yetiştirme seçeneği de vardır. Açık üniversite (bizdeki açık öğretim sistemine benzeyen bir üniversitenin hazırladığı programlarla) yoluyla, uzaktan eğitimle, herhangi bir alanda eğitim alan öğrenciler için 2 yıl lisansüstü öğretmen yetiştirme programları ile veya 3 yıllık yoğunlaştırılmış eğitim programları ile sertifikalar almak da mümkündür.

Japonya’da Öğretmen Yetiştirme

Japonya’da öğretmen eğitimi üniversitelerde ve Eğitim, Bilim, Spor, Kültür ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan diğer yüksek öğretim kurumlarında yapılmaktadır.

Üniversiteler kendi öğretmen eğitimi programlarını kendilerini düzenlemektedir. Ancak, Eğitim, Bilim, Spor, Kültür ve Teknoloji Bakanlığı dersleri sertifikalandırmakta, derslerin içeriği ve fakültedeki öğretim konularını takip etmektedir.

Çoğu ilköğretim ve orta öğretim öğretmeni, üniversitelerin dört yıllık öğretmen yetiştirme programlarından mezun olmuştur (UNESCO, 2008). Ancak, ilköğretim ve orta öğretim öğretmenleri, eğitim fakülteleri, devlet üniversiteleri, özel üniversiteler veya öğretmenlik sertifikası veren bakanlık tarafından onaylanmış fakültelerde yetiştirilmektedir.

Japonya'da Öğretmen Eğitimi

Üniversiteler ve kolejler eğitim programlarını, Eğitim Personeli Sertifika Kanunu ve Üniversite Standartlarını Oluşturma Düzenlemesi’ni göz önünde bulundurarak geliştirirler. Alınacak sertifika türüne göre, öğretmen adayının alması gereken minimum kredi değişmektedir. Orta öğretim öğretmenlerinin dört yıllık lisans eğitimi alması gerekmektedir. Japonya´da iki yıllık kolejler de vardır fakat mezunları ön lisans derecesi almaktadır ve sadece ilkokullar ve orta öğretim birinci kademe okullarında çalışabilmektedir. Öğretmen eğitiminin değişik türleri vardır. Orta öğretim öğretmenlerinin eğitiminde, alan bilgisi eğitimine önem verilmektedir.

Temel öğretmen eğitimi üç kategoriden oluşur:

 • Eğitimin hedefleri, eğitim sosyolojisi, eğitim programı ve öğretim, ahlak eğitimi ve pedagoji gibi dersleri içeren pedagoji alanı,
 • Gelişim psikolojisi, rehberlik ve danışma gibi dersleri içeren psikoloji alanı,
 • Uygulama ve beden eğitimi ile Japon anayasası gibi ilgili alana ilişkin konular

Öğretmen adayları, eğitimin temelleri, eğitim psikolojisi, alan bilgisi derslerinin yanı sıra eğitimle ilgili seçimlik dersler de (tarih, sosyoloji, eğitim felsefesi, karşılaştırmalı eğitim, eğitim yönetimi, sosyal eğitim, öğretim yöntemleri, program geliştirme, vs.) almaktadır.

Avustralya’da Öğretmen Yetiştirme

Avustralya’da öğretmen eğitimi üniversiteler ve akredite olmuş özel kolejler tarafından verilmektedir. Çoğu eyalet veya bölgede temel öğretmen eğitimi üniversite düzeyinde en az 4 yıllık eğitimi gerektirmektedir. Öğretmen eğitimi programları şu alanları içermektedir.

 • Mesleki alan: öğretmenlik mesleği için gerekli olan teorik bilgi ve beceriler
 • Eğitim Programı alanı: konu bilgisi ve pedagojik beceriler
 • Uygulama eğitimi: 12–20 hafta süren yönlendirilmiş mesleki eğitim.

Tüm programlar, Avustralya yerlileri ve kültürler arası farkındalık çalışmaları, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitimi, bilgi ve iletişim teknolojilerini içermek zorundadır.

Avustralya’da öğretmen eğitimi, eğitim süresi ve uygulanan programlar bakımlarından eyaletten eyalete farklılık göstermektedir. Ayrıca, yeterlikler ve unvanlarda da eyaletler arasında farklılıklar vardır. Avustralya’da ilköğretim ve orta öğretim düzeylerine öğretmen yetiştirmek için üç ayrı yol izlenmektedir.

Birincisi; dört yıllık öğretmen eğitimi lisans derecesi (Eğitim Lisansı), ikincisi; iki alandan birinin öğretmen eğitimi olduğu dört yıllık çift derece programı (Eğitim Lisansı ile birlikte Fen Bilimleri Lisansı veya Sosyal Bilimler Lisansı) ve üç yıllık (veya bazen dört) akademik derece (Fen Bilimleri Lisansı ve Sosyal Bilimler Lisansı) ve ardından bir veya iki yıl süren lisansüstü öğretmen eğitimi programı. Victoria eyaletinde öğretmenler, en az dört yıllık yükseköğretim derecesine sahip olmalıdır. Bu eyalette, on iki aylık adaylık dönemi vardır. Bu dönemde, öğretmen adayının Victoria’da öğretmenlik yapmak için gerekli standartları taşıyıp taşımadığına bakılır. Queensland’de öğretmen olmak için öğretmen adayları en az dört yıllık akademik eğitim almalı ve bunun en az iki yılı eğitimde profesyonel çalışmaları içermelidir. Bu eyalette öğretmen eğitimi alanında üniversite derecesine sahip olmak, öğretmenlik yapabilmenin garantisi değildir. Kadrolu öğretmenlik için başvuran aday görüşmeye veya performansa dayalı değerlendirmeye alınır. Tazmanya eyaletinde ilkokul öğretmenleri, belli bir sürede gerekli eğitim yeterliğine ve profesyonel becerilere sahip olduklarında Tazmanya Öğretmen Sertifikası’nı alırlar.

Finlandiya’da Öğretmen Yetiştirme

Finlandiya’da öğretmen eğitimi 1980 yılından itibaren yüksekokullar tarafından verilmektedir. 1999 yılında yürürlüğe giren 986 Sayılı Eğitim Personelinin Nitelikleri Yönetmeliği ile öğretmen yetiştirme programlarının içeriği yapılandırılmış ve düzenlenmiştir. Yüksek standartlarda öğretmen yetiştirilmesi, öğretmenlerin sürekli eğitimi, öğretmenlerin sosyal gelişimleri ve sağlıkları, öğretmenlerin teknoloji kullanımı ve öğretmenlerin hizmet-içi eğitimlerle sürekli eğitimleri Finlandiya Hükümetinin öğretmenlerin yetiştirilmesiyle ilgili hedeflerinden bazılarıdır.

Finlandiya’da öğretmen olabilmek için sadece üniversite giriş sınavı yeterli değildir. Üniversite giriş sınavında başarı olan öğrenciler öğretmen olabilmek için yazılı giriş sınavı, yetenek testi, bireysel mülakat ve grup tartışması aşamalarından geçmek zorundadır. Bu sınavların içerikleri üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir.

Finlandiya'da Öğretmen Eğitimi

Araştırma temelli oryantasyon, ulusal ve uluslar arası değerlendirmeler ve pedagojik program içeren bir yapıya sahip olan öğretmen yetiştirme süreci yoğun bir öğretim sürecine tabidir. Finlandiya’da öğretmenlik mesleğinin statüsü yüksektir ve yüksek yeterlilikler gerektirmektedir. Tüm öğretmenlik türlerinde yüksek lisans düzeyinde eğitim zorunludur. Finlandiya öğretmen yetiştirme sisteminde teori ve pratik bütünlüğünün önemi büyüktür.

Uygulamaya yönelik dersler eğitim süresince teorik dersler kadar yoğunluk içerisindedir. Öğretmen adayları iki yıl süren uygulama eğitimine katılmaktadır. Bu süreç, üçü eğitim fakültelerine bağlı uygulama okulları, biri devlet okulunda olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.

Güney Kore’de Öğretmen Yetiştirme

Güney Kore’de öğretmenlik eğitimi seçilen alana göre ya lise ya da üniversiteden başlar. Güney Kore’de öğretmenlik eğitimiyle, okul öncesi, ilköğretim ve lise öğretmeni olabilmenin yanı sıra, asistan öğretmen, profesyonel danışman, bakıcı öğretmen ve kütüphane memuru olmak da mümkündür.

İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerini yetiştiren kurumlar farklıdır. İlköğretim öğretmenliği için bir tane özel olmak üzere 13 tane eğitim üniversitesi vardır. Dört farklı kurum da ortaöğretim için öğretmen yetiştirmektedir: öğretmen kolejleri, genel üniversitelerdeki öğretmen eğitim sınıfları, eğitim bölümleri ve eğitim enstitüleri.

Öğretmenlerin mezun olduktan sonra yüksek lisans veya doktora programlarını bitirme zorunlulukları yoktur. Her ne kadar öğretmenlik sertifikası alabilmek için sınava tabi tutulmasalar da devlet kurumlarında öğretmenlik yapabilmek için öğretmen yerleştirme sınavına girmek durumundadırlar. Alınan puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak öğretmen adayları kontenjanlar dâhilinde devlet okullarına yerleştirilmektedirler. Sınavın %30’unu ilk aşama genel eğitim derslerini ölçmeye yönelik hazırlanmış test sunulurken, ikinci aşaması alan ve meslek bilgisiyle ilgili açık uçlu sorular ve görüşme oluşturmaktadır.

Güney Kore’de öğretmenlik mesleği, aileler tarafından saygı görmesi, sertifikasının alındıktan sonra yaşam boyu geçerliliğin olması, öğretmenlik mesleğinde meslek değiştirmenin çok az görülmesi ve toplumda yüksek bir statüye sahip olması nedeniyle öğrenciler tarafından kabul görür. Fakat sınavı kazansa bile öğrencinin mülakata alınıp öğretmenlik tutumunun ölçülmesi öğretmenlik mesleğini yerine getirebilmede belirli niteliklere sahip olması gerektiğini ve bunun meslek için önemli olduğunu göstermektedir.

Çin’de Öğretmen Yetiştirme

Çin eğitim sisteminde 1985 yılında devlet tarafından oluşturulan yasa ile yerel yönetimlere temel eğitim ve öğretimde söz hakkı almaları yönünde yetkiler verilmiştir. Yani Çin’de eğitim sistemi günümüzde yerel bir özellik sergiler. Çin merkez komitesi ve devlet konseyi tarafından 1999 yılında yayınlanan bir bildiri ile eğitim kalitesini tamamıyla destekleyen ve eğitim alanındaki reform çalışmalarını derinleştiren bir sisteme geçildiği duyurulmuştur (Sezgin, 2008). Bu doğrultuda gelişen eğitim sistemi içerisinde Çin’de öğretmen olmak için çeşitli alternatif okul ve durumlar mevcuttur. Öğretmen yetiştirmek için sadece eğitim fakülteleri görevli değildir.

Çin’de öğretmen olabilme alternatifleri;

 • İlkokul Öğretmenliği için 3-4 yıllık öğretmen kolejleri,
 • Ortaokul Öğretmenliği için 4 yıllık öğretmen koleji veya normal üniversite,
 • Lise Öğretmenliği için 4 yıllık öğretmen koleji veya normal üniversite,
 • Bazı Lise Öğretmenliği için Yüksek Lisans

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme

Türkiye’de milli eğitim 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” ile oluşturulan merkezi bir yönetim yapısına sahiptir. Bu çerçevede eğitim ve öğretime personel yetiştirme ve eğitim sisteminin tüm unsurlarının ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi 12 Eylül 1982 sonrasında yapılan anayasa değişikliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) işbirliğine bırakılmıştır.

Öğretmen yetiştirmede YÖK’e bağlı eğitim fakülteleri mesuldür. Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerin de öğrenci seçiminde tek ölçüt YÖK’e bağlı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) sınavıdır.

Türkiye’de öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde sadece Müzik, Resim ve Beden eğitimi öğretmenliklerine öğrenci alımı YGS sınav sonucu ile birlikte özel alan yetenek sınavlarıyla gerçekleşmekte, bu bölümler haricindeki tüm öğretmenlik alanlarına öğretmen alımlarında YGS sınav sonucunda alınan puanlar geçerli olmaktadır (Gür & Çelik, 2009). Türkiye’de eğitim fakültelerine öğrenci alım kriterinin genel anlamda tek bir ölçüte bağlanmış olması öğretmenlik mesleğinin ülke içerisindeki konumunu da zora sokmuştur.

Nitelikli öğretmen yetiştirme noktasında MEB ve YÖK gibi sorumlu kurumlar arasındaki irtibat kopuklukları ve ülke genelinde öğretmen yetiştirilmesine yönelik arz-talep dengesinin yeterince gözetilememiş olması Türkiye’de öğretmen yetiştirilmesinde hem şimdiye hem de geleceğe dair sorunların doğmasına olanak tanımaktadır. Bu durum Başkan, Aydın ve Madden’ nin 2006 yılında gerçekleştirdikleri çeşitli ülkelerde öğretmen yetiştirilmesine dair politikaların incelenmesine yönelik çalışmalarında önemle vurgulanmıştır.

Bununla birlikte Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve eğitim fakültelerine öğrenci alım kriterleinin teknik ve akademik anlamda yeniden düşünülmesi gerekliliğini belirtmişlerdir.

Kaynak:  “DÜNYADA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM UYGULAMALARI” Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5 Spring 2014, p. 1-46, ANKARA-TURKEY / Yazar: İlkay ABAZAOĞLU

Öğretmenler İçin Sertifikalı Eğitim Programı 2 Nisan’da EducaShow’da

Büyük Fikirler, Yeni Ürünler!

Educashow Okul Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, Türk eğitim sistemine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu yıl 02-05 Nisan 2015’te İDTM – İstanbul Fuar Merkezi Hall 11’de 8. büyük buluşmasını gerçekleştirecek olan Educashow, eğitime yönelik pek çok yeni ürün ve uygulamanın lansmanına ev sahipliği yapacağı gibi dört gün boyunca ücretsiz seminerler ve atölyeler gerçekleştirecek. “Öğrenmek için Oyna, Oynamak için Öğren” konulu 30’un üzerinde Atölye çalışması ve 16 seminerden oluşan sertifikalı programa, kontenjan dahilinde tüm ziyaretçiler ücretsiz olarak katılım gösterebilecekler.

‘En’ler Educashow’da

Eğitim sektörüne yönelik en yeni bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, üç boyutlu eğitim materyalleri, laboratuar sistemleri, robotik uygulamalar, okul ve sınıf dizaynları, okul mobilyaları ve zeka kullanım kapasitesini arttıran mataryeller fuarın öne çıkan ürünlerinden bazılarını oluşturuyor.

EducaShow

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi firmalarının eğitime yönelik en yeni ürün, strateji ve modellerini sergileyecekleri Educashow’da, ziyaretçiler ilk elden ürünleri deneme fırsatı da yakalıyor.

Öğrenmek için Oyna, Oynamak için Öğren

Her yıl bir ana tema çerçevesinde ücretsiz eğitimler düzenleyen Educashow’da bu yıl ise Oyun Temelli Öğrenme” konusu masaya yatırılacak.

Eğitim uzmanı Kayhan Karlı yönetimindeki Yenilikçi Öğrenme Merkezi’nin deneyimli kadrosu tarafından verilecek eğitim programının detaylarına “www.educashow.com” üzerinden ulaşabilirsiniz.

Teorik ve uygulamalı oturumlardan oluşacak programda ele alınacak başlıklardan bazıları şöyle:

 • Sosyal Ve Duygusal Gelişimde Oyunun Yeri – Barış Sarısoy
 • Erken Çocuklukta Oyun Ve Çok Kültürlülük – Dr. H.BillurÇakırer
 • Eğitimde Oyun Ve Sosyal Medya İlişkisi – Dinçer Demir
 • Gülme Yogası – Eda Atay
 • Öğretmenler İçin Hikâye Anlatıcılığı – Eda Bayraktar
 • Dil Eğitimi Ve Oyun – Eva Büyüksimkesyan
 • Aile Eğitiminde Oyun – Fatih Akdoğan
 • Öğretmenler İçin Tasarım Odaklı Düşünme – Göksel Gürsel
 • Eğitimde Yaratıcı Drama Uygulamaları – GülnazBekar
 • Maker Hareketi Ve Eğitim – Hakan Ataş
 • Oyun Temelli Öğrenme – Kayhan Karlı
 • E-Öğrenmede Oyunlaştırma – Mert Kestek
 • İlkokul Sınıflarında Oyun – Murat Kaçar
 • Sınıf Yönetimi’nde Bir Yöntem: Takım Oyunları – Mürşide Demirkol
 • Oyunbaz Bir Öğrenme Ortamı – Nur Şatıroğlu
 • Eğitimde Oyunlaştırmanın Nörobiyolojisi – Dr. Selçuk Can Güven
 • Oyunlaştır-Farklılaştır – Serkan Demir
 • Oyunlaştırma Yoluyla Ölçme – Sonnur Özel
 • Yönetim Ve Oyun – Şengül Kesler
 • Matematik Eğitiminde Oyun Ve Dijital Araçlar – Uğur Mert

Orçun Fida: Türkiye Kazanıyor!

Türk eğitim sistemine ciddi katkı sunmak amacıyla kurulan ve aynı zamanda hem Educaturk Eğitim Fuarlarını hem de Educashow’u düzenleyen Boyut Fuarcılık Genel Müdürü Orçun Fida, iki fuar arasındaki stratejik bağı ve kazanımlarını şöyle anlatıyor. Boyut Fuarcılık tarafından, 10 yıldır düzenlenen Educaturk Eğitim Fuarlarına katılan tüm okullar, Educashow’un potansiyel ziyaretçileri durumunda bulunuyorlar. Educaturk’te kendilerini öğrenci ve velilere anlatma olanağı bulan okullar, aynı zamanda öğrenci ve velilerin beklentilerini de öğreniyor. Educashow’un işlevi ise tam bu noktada başlıyor. Eğitim uzmanları, yöneticileri, uygulayıcıları hem eğitim içeriklerini daha üst bir noktaya taşımak hem de okul donanımlarını uzay çağına göre yeniden dizayn etmek için Educashow’a geliyorlar. Aynı çatı altında yüzlerce, binlerce ürünü, hizmeti, modeli inceliyor, fikir alış verişinde bulunuyor ve en doğrusunu tercih ediyor. Yani üretici kazanıyor, öğretmen ve okul kazanıyor, öğrenci kazanıyor, veli kazanıyor… Kısacası Türkiye kazanıyor!”

Eğitim Teknoloji Zirvesinde Atılan 101 Etkileyici Twit

14 Mart 2015 Cunartesi günü, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin (ETZ) ikincisi düzenlendi. Önceki yıl Albert Einstein’ın hologramıyla teknoloji dünyasına damga vuran ETZ’de bu yılın sürprizi ise telefonu icat eden Graham Bell’in hologramı oldu. Eğitim ve Teknoloji sektörünün yanı sıra, akademisyenler, öğrenciler ve velileri bir araya getiren zirvede, 19 yabancı konuşmacı, 20 akademisyen ve 11 öğretmenin yanı sıra iş dünyasından da 35 konuşmacı yer alarak, 15 ayrı salonda eş zamanlı sunumlar yaptı.

Aşağıda zirve boyunca atılan ve özenle seçtiğimiz 101 twit yer almaktadır.

 1. Graham Bell :”Telefona bu kadar kendinizi kaptırmayın, yüz yüze konuşmanın keyfini çıkarın.” Pearson Türkiye
 2. Enver Yücel :”Ben, eğitimde teknoloji kullanımının fırsat eşitliğini sağlayacağına inanıyorum.” Merve Uğur
 3. Enver Yücel :”Eğitimde teknoloji ne oranda olmalı, biz eğitimciler hala tartışıyoruz. Ama biliyoruz ki bu öğretmensiz olmaz, olamaz” Ece Karaboncuk
 4. Mustafa Hakan Bücük :”İletişim şekli değiştiğinde toplumda değişir.” Gelecek Eğitimde
 5. Mustafa Hakan Bücük :”MEB vizyonu “Bireylerin yetişmesi için ortam ve imkân sağlamak” olarak değişti.” Gelecek Eğitimde
 6. Mustafa Hakan Bücük :”Teknoloji ne kadar büyük olursa olsun öğretmenlerimiz bunları kullanamadıkça bir şey ifade etmeyecektir.” Merve Oflaz
 7. Mustafa Hakan Bücük :”Değişim rüzgârları estiğinde kimi duvar inşa eder kimi de yel değirmeni.” Gelecek Eğitimde
 8. Z. N. Hurston :”İlerde kucaklamaya kollarınızın yetmeyeceği ağaç için bir tohum ekmeyi ihmal etmeyin.” Gelecek Eğitimde
 9. Doç. Dr. Steve Wheeler :”Biz öğretmenler geçtiğimiz yüzyılda doğduk. Onun için çocuklardan farklı düşünüyoruz.” Gelecek Eğitimde
 10. Her strateji derse göre ayrılmaktadır. Matematik öğrenmenin stratejisi ile yabancı dil öğreniminde farklı stratejiler kullanılır. Miray Uluer
 11. Doç. Dr. Steve Wheeler :”Bilinmeyen bir gelecek için hazırlıyoruz öğrencilerimizi.” Aysegul Liman Kaban
 12. Doç. Dr. Steve Wheeler :”Derinlemesine öğrenmede bilgi, stratejik öğrenmede akıl çok önemli.” Gelecek Eğitimde
 13. Serhat Gürgün :”Uygulama tek başına anlam taşımaz. Amaca ulaşmak için doğru strateji belirlememiz gerekli.” Miray Uluer
 14. Doç. Dr. Steve Wheeler :”İşbirliği 3 şekilde olabilir. Sanal (sosyal medya, online forumlar), formal ve informal işbirlikleri.” Gelecek Eğitimde
 15. Karen Stephenson :”Ben bilgimi arkadaşlarımda depolarım. Ezberlememize gerek yok.” Gelecek Eğitimde
 16. Doç. Dr. Steve Wheeler :”Teknoloji mesafelerimizi artırmamalı, aksine azaltmalı.” Eğitim Trend
 17. Salman Khan :”Sınıfta teknoloji kullanımının asıl amacı, sınıf deneyimini daha insani kılmaktır.” Eğitim Trend
 18. Said Ercan :”Sosyal medya kullanan bir öğrenciye kara tahta önünde eğitim vermek zor.” Gelecek Eğitimde
 19. Doç. Dr. Steve Wheeler :”Tüm genç insanlarda olmasını istediğimiz duygu, merak duygusu.” Gelecek Eğitimde
 20. Said Ercan: “Sosyal medyanın eğitimde kullanımı artırılmalı. Dijital okuryazarlığın artması ile bu kültür oluşturulabilir.” EdTech Summit
 21. Ümit Sanlav :”Eskiden boş zamanlarda okuma denilince kızardık. Bu gün boş zamanlarımızda bile okumuyor sadece bakıyoruz.” Ece Karaboncuk
 22. Aytaç Açıkalın :”Uygulanmış kotu bir fikir uygulanmamış iyi bir fikirden iyidir.” Yasemin Yargit
 23. Doç. Dr. Steve Wheeler :”Siz öğrenirken birisi size yardım ediyorsa burada öğrenme artıyor.” Gelecek Eğitimde
 24. Doç. Dr. Steve Wheeler :”Tüm internet sayfalarının %60’ı yanlış bilgiyle dolu. Dijital okuryazarlık çok önemli.” Gelecek Eğitimde
 25. Müge Arda :”Sosyal maskelerimiz gerçek kimliklerimizin önüne geçiyor.” EdTech Summit
 26. Müge Arda :”Sosyal medya ile ruh halleri geniş kitlelere yayılabiliyor. Mutlu mesajların etkisi daha güçlü.” EdTech Summit
 27. Doç. Dr. Steve Wheeler :”Bir çocuğu kendi öğrenme kapasitenize göre sınırlamayın.” Gelecek Eğitimde
 28. Müge Arda :”Sosyal medya derslerinin ilköğretim düzeyinde verilmeli. Özel yaşam gizliliği ve etik kurallar küçük yaşta öğretilmeli.” EdTech Summit
 29. İnsanın iletişime yansıyan 3 boyutu vardır? mantık, duygu, inanç. Ve dünyada en çok mantık boyutuna önem verilir. Sümeyye Şallı
 30. Ceyhun Yılmaz :”Sosyal medyayı anlatmaya ve anlamaya yarayan bir araç olarak kullanalım, kıymetini bilelim.” Ece Karaboncuk
 31. Celale Esra Arslan :”Teknoloji sadece şekil değiştiriyor ama biz her seferinde yeniden keşfediyoruz.” Ercan Altunbozar
 32. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Gelecek ile ilgili fikirlerin sihirli atmosferine kapılıyoruz.” Gelecek Eğitimde
 33. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Teknolojinin gelişim eğrisiyle eşitlik ve erişimin eğrisi paralel ise sorun yok. Ya değilse?” Gelecek Eğitimde
 34. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Nerede yanlış yaptık. Teknoloji denince akla “bilgisayar ve tablet” geliyor. Teknoloji bu mudur?” Gelecek Eğitimde
 35. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Bugün okullarda verilen ödevlerin %85’ine arama motorlarından ulaşılabiliyor.” Gelecek Eğitimde
 36. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”IQ tabanlı testlerde son 20 yılda çocukların zekâ puanı düşüyor. Çocukların dikkat süresi kısalıyor.” Gelecek Eğitimde
 37. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Teknolojiyi dar bir alan sıkıştırdığımızda bu bizi sıkıntıya sokar. A4 kağıdı da bir teknolojidir.” Gelecek Eğitimde
 38. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Eğitim teknolojileri eğitimin içine nasıl girmeli. Strateji sorunumuz var. Teknolojiyi eşya gibi sınıfa koyuyoruz.” Gelecek Eğitimde
 39. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Teknolojiye tanımını aşan roller yüklüyoruz. Teknoloji, eğitim sisteminde hiçbir bileşenin yerini alamaz.” Gelecek Eğitimde
 40. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”bugünkü pedagoji FORM asyondur’ pedagojik formasyon verenlere 3 yıl hapis cezası verilmeli.’ Yavuz Kara
 41. Celale Esra Arslan :”Amaç eğitimde teknolojiyi kullanmak mı yoksa daha iyi bir öğretmen olmak mı?” Deniz Yılmaz
 42. Prof.Dr.Ziya Selçuk :””Biz İnternetten indiren bir toplumuz yükleyen değil.” Yesim Ensari
 43. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”At arabanın arkasında gidiyor. Teknoloji eğitimi almış gidiyor.” Gelecek Eğitimde
 44. Bırakın pedagojik altyapısı hazır olmayan teknolojiyi, formasyon açısından hazır olmayan öğretmenin bile sınıfa girmemesi gerekiyor. Gelecek Eğitimde
 45. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Öğrenme kavramı sonradan çıktı. Eskiden bilmek denirdi. Şimdi direkt yapmaya çalışıyoruz.” Gelecek Eğitimde
 46. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Neyi inanmak, söylemek istersek ona uygun araştırma sonucunu bulabiliyoruz.” Gelecek Eğitimde
 47. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Kültür, kültür, kültür. Kültür teknolojiyi kahvaltıda yer.” Gelecek Eğitimde
 48. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Öğretmen, öğrenci ve veli tablete direnirken biz neyin mücadelesini veriyoruz. Önce algı mücadelesi gerek.” Halil Keskinbıçak
 49. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Pedagojik sorunlarımızı teknoloji ile çözemeyiz.” Halil Keskinbıçak
 50. Prof.Dr.Ziya Selçuk :”Çocuğa az zarar verene iyi öğretmen denir.” Mustafa Temiztaş
 51. 24 kişi üzerinde yapılan anketi bilimsel bir sonuç gibi açıklarsak gelecekte ne bekleriz eğitimden? Idiye Okten
 52. Arif Akdeniz: “Öğrenmeyi her yerde mümkün kılmalı uygulamalar, mekân ve zamanla sınırlanmamalı öğrenciler.” Sinem Öcal
 53. Kürşat Çağıltay :”Teknoloji bizi daha zeki yapmıyor belki, ama öğrenmeyi anlamlı, etkili hale getirebiliyor.” Gelecek Eğitimde
 54. Teyfur Erdoğdu :”Toplum olarak mahrem için kalın perde kullanırken şimdi evin perdelerini sosyal medyada paylaşıyoruz.” Gelecek Eğitimde
 55. Teyfur Erdoğdu :”Her şeyi paylaşma hastalığı, telefonum titredi mi, beğenilme hastalığı yeni patolojik hastalıklardan.” Gelecek Eğitimde
 56. Teyfur Erdoğdu :”Vine kültürü: Anlatmak istediğini en kısa zamanda anlatmaktır. Bu kültüre sahip olmayan öğretmen başarılı olamaz.” Gelecek Eğitimde
 57. Bu günün en ufuk açıcı sunumu @cagiltay dan geldi. Mealen, dayanaksız mitlere takılıp dolmuşa binmeyin teknolojiyi yerinde kullanın. Mustafa Temiztaş
 58. Feza Orhan :”Eğitimde teknoloji entegrasyonu derken, öğrencinin kendisinin teknolojiyi kullanması ve kendisinin üretmesi gerekir.” Eda Arslan
 59. Doc. Dr. Şirin Karadeniz :”Algoritmik düşünme becerisi tüm dersler için faydalı.” Husna Kayafoglu
 60. Hayati Oktay :”Teknoloji büyük hızla ilerliyor ama kim ne kolayına gelirse onu tercih ediyor. Teknoloji hepimize kolay hale gelmeli.” Ece Karaboncuk
 61. Ercan Altuğ :”Günümüzdeki 14 yaşındaki bir çocuk 1960 larda 80 yaşındaki bir insandan daha çok bilgiye sahip.” Gelecek Eğitimde
 62. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur :”Oyun oynayan çocukların özellikleri aslında 21 yy becerilerini de kapsıyor.” Lara Özer
 63. Geçmişte tanıdığımız zeki ve parlak öğretmenleri takdirle anarız, duygularımıza dokunanları ise minnetle. Gelecek Eğitimde
 64. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur :”Öğrenci matematiği oyun tasarlarken, eğlenerek öğrenebilir.” Husna Kayafoglu
 65. Ercan Altuğ :”Türk girişimcisi @erenbali tarafından Türkiye’de başarısız olduktan sonra Silikon Vadisinde @udemy başarıyı yakaladı.” Gelecek Eğitimde
 66. Tufan Çetiner :”Yılsonunda hedef davranışlarımızın kaçına ulaştığınıza bakıyorsanız başarılısınız.” Gelecek Eğitimde
 67. Tufan Çetiner :”Online kurslara başlayanların sadece %13’ü bu kursun tamamını bitiriyor.” Gelecek Eğitimde
 68. Tufan Çetiner :”2015 yılında Gamification (Oyunlaştırma) projelerinin %65’i başarısızlıkla sonuçlanacak.” Gelecek Eğitimde
 69. Dr. Esat Engin :”Kişiselleştirilmiş eğitim için ilk 3 adım 1) Ortam tasarımı 2) Altyapı 3) Müfredat.” Halil Keskinbıçak
 70. Salman Khan :”Yüzyıllar boyunca birçok şey değişti. Ama değişmeyen tek şey eğitim sistemi.” Gelecek Eğitimde
 71. Hakan Ataş :”Maker ruhunun temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim vardır.” Hilal Kurtkaya
 72. Pearson Turkiye :”Gelecek Nesil Öğretmeninin tercih edilebilmesi için çoğunluktan ayrılmış olması şart.” Lara Özer
 73. Tufan Adıguzel :”Teknoloji körlüğüne kapılmadan öğrenme odaklı değişim dengesine dikkat etmek gerekiyor.” BAUSEM
 74. Tufan Adıguzel :”Komedyenler sıkıştığında bel altı espri kullanır. Okullar da eğitsel anlamda sıkışınca teknoloji kullanmaya başladı.” Gelecek Eğitimde
 75. Işıl Boy :”Teknolojiyi Eğitime entegre etmek için en önemli madde ‘Eğitimcilere doğru eğitimler vermek'” Lara Özer
 76. Teknoloji entegrasyonunda 3 büyük problem 1) Plansızlık 2) Altyapı eksikliği 3) ET beceri eksikliği Gelecek Eğitimde
 77. Işıl Boy :”Artırılmış Gerçeklikte teknoloji amaç değil araçtır.” EdTech Summit
 78. Öğretimde asıl önemli olan öğrenci öğretmenle geçirilecek değerli zamandır. Hüseyin Erdem
 79. Işıl Boy :”21.yy. becerilerinin en temel unsurlarından biri: iş birlikçi öğrenme.” Gelecek Eğitimde
 80. İçeriği global bilgiye dayanmayan bir eğitim sisteminden kalifiye insanlar mezun olmasını beklemeyin! Ayse Karahasan
 81. Günümüzde 20 Yıllık deneyim yetmiyor. 20 Yıl + Bugün + Gelecek yetkinliği olmayanlar eğitmenlik ve danışmanlık yapmamalı! Ayse Karahasan
 82. Eğitmenlerin güncel teknolojiyi kullanma becerilerini ara ara test etsek, durumun vahametini anlarız. Ayse Karahasan
 83. Hayatta en büyük şans küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır. Gelecek Eğitimde
 84. Kayhan Karlı :”Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana Celalettin Rumi” Lara Özer
 85. Kayhan Karlı :”Bilgi toplumu çağı artık bitti. Artık üretkenlik çağındayız.” Gelecek Eğitimde
 86. Kayhan Karlı :”Öğrencinin öğrenmesine etki eden en önemli etken ileri besleyen geri bildirimdir. j.Hatte” Gelecek Eğitimde
 87. Kayhan Karlı :”Liderliğin gerçek sırrı, başka liderlerin yetişmesine fırsat verip vermediği ile ilgilidir.” Gelecek Eğitimde
 88. Kayhan Karlı :”19.YY binalarında 20.YY öğretmenleri ile 21.YY çocuklarını eğitiyoruz. Ziya Selçuk” Gelecek Eğitimde
 89. Üretmeye meraklı bir nesil yetiştiriyoruz, en az bizim kadar. Bu fırsatı onlara verelim. Öğretim tasarımı işte burada önemli. Eda Arslan
 90. Sophia Mavridi :”Çocukların teknolojiyi çok iyi kullanması doğru ve etkin kullandıkları anlamına gelmez.” Gelecek Eğitimde
 91. Kayhan Karlı :”Öğretmenlik bilim olduğu kadar sanattır.” Gelecek Eğitimde
 92. Kayhan Karlı :”Haziran ayında mesleki gelişim eğitimi olmaz. Haziran ayında yıllık değerlendirme yapılır.” Gelecek Eğitimde
 93. Kayhan Karlı :”Öğretmen, 21.YY her bir dersini IKEA gibi tasarlamalıdır. Orada her şey ilginç gelir ve çok eğlencelidir.” Gelecek Eğitimde
 94. Kayhan Karlı :”Türkiye’de eylem araştırması yapılmıyor. Özel okullar aman başkası duymasın diye kimseyle paylaşmıyor.” Gelecek Eğitimde
 95. Kayhan Karlı :”İyi öğrenci yetiştirmek istiyorsak, kaynağından iyi öğretmen yetişmeli. Genç öğretmenlerde teknopedagoji bilgisi çok az.” Gelecek Eğitimde
 96. Kayhan Karlı :”1 milyona yaklaşan öğretmenin iç tatmin ve doyum sıkıntısı var.” Gelecek Eğitimde
 97. Çocuklara düştükleri yerden kalkmayı öğretmemiz gerek, işbirliğine, hataya ve sorgulamaya izin vermemiz şart. Lara Özer
 98. Sophia Marvidi :”Dijital vatandaşlık eğitimi ve medya okuryazarlığı konuları mutlaka müfredata alınmalıdır.” Gelecek Eğitimde
 99. Kayhan Karlı :”40 dakikalık derslerde öğretmenin konuşması 10 dakikayı geçmemelidir.” Gelecek Eğitimde
 100. Sophia Marvidi :”Dijital vatandaşlığın ne olduğu konusunda ortak anlayış konusunda sıkıntı var. Yöneticiler de eğitime katılmalı.” Gelecek Eğitimde
 101. Kayhan Karlı :”Ne yapın edin, sınıf içinde akran etkileşimi oluşturun. Eşleştirme ve tartışma ortamlarına fırsat verin.” Gelecek Eğitimde

Eğitimde Fast Food Dönemi 2000’ler

90’lı yıllarda dershanecilik sektörü özellikle üniversite hazırlık sürecinde çok önemli bir tamamlayıcılık özelliğine sahipti. Bu tamamlama özelliğini ticari açıdan iyi kullanan dershaneler işi şova dönüştürdü. Bu şov okullardaki öğretmenleri yeteneksiz, yetersiz ve gereksiz göstermeye kadar vardı.  Bunun sonucunda da dershaneler başarı pastasının tamamını önüne çekerek bütün alkışları kendisine topladı. Ancak dershaneler, başarısını üzerine inşa ettiği sistemi inkar ederek, yok sayarak ülke üzerinde eğitim alanında ciddi bir travma oluşturdu. Bu travma ile 2000’li yıllarda eğitimde fast food dönemine geçiş yaptık. Ucuz, kolay, hızlı eğitim metotları, bilgi obezi, mental açıdan sağlıksız ve isteksiz bir nesil ortaya çıkmaya başladı. Neyi neden yaptığını bilmeyen tek düze insanlar yetişmeye başladı.

Bir öğrencinin üniversiteye (hayata) hazırlık sürecini pasta yapmaya benzetelim. 90’lı yıllarda okullardaki öğretmenler pastanın keki için gerekli malzemeleri hazırlar, yoğurur ve pişirirdi. Hatta elindeki imkânlar ve zaman ölçüsünde de iç malzemesini ve süslemesini de yapardı. Dershane öğretmeni ise önüne gelen ürünün kalitesi oranında süslemeler ile zaman zaman pastayı bir görsel şölene dönüştürürdü. Tabi ki pastanın ortasına kocaman harflerle adını yazmayı unutmazdı.

Okul öğretmenin okulda haftada 4 saatten 4 hafta boyunca anlattığı konuya bir dershane öğretmeni sadece 2 saat ayırabilirdi. Konuyu hızlı bir tekrar ile pekiştirdikten sonra pratik çözüm yöntemlerini gösterirken 40 dakikada 25-30 soru çözümü yapmaktan büyük gurur duyardı. Sınıfında bir sorunun kısası, uzunu birbirinden farklı yöntemleri, farklı bakış açıları ile anlatmaya çalışan öğretmen ise horlandı. Sınava yakın zamanlarda sınıfları terkedildi. Dershanelerden özel okullara transfer olan ya da devlete geçen dershane öğretmenlerinin yanında da ezik kaldı.

Ancak okul öğretmenin intikamı tüm eğitim sistemini kökünden sarstı. Silkinerek yerinden kalkan okul öğretmeni “Bende süslemeyi iyi bilirim hatta alasını yaparım.” “Bende alkış istiyorum.” Dedi ve soru bankalarını eline aldı. Dershane öğretmeninin sınıfta yaptığını yapmaya başladı. Dersi sorular üzerinde anlatmaya başladı. Her ders 20-25 soru çözmeye başladı. Hedef artık skor yapmaktı. Hatta projeksiyon cihazı ve akıllı tahtalar gelince 40-45 soruyu buldu. Herkes mutluydu. O da artık artık alkış almaya başladı. Özel ders teklifleri, transfer teklifleri vs. Ancak unutulan ya da görülmek istenmeyen bir şey vardı. Öğrenci bu hıza yetişemiyordu. İzlediğini taklit ve tekrar ederek bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını, neden yaptığını bilmiyordu. Artık kek hazırlayan kimse kalmamıştı. Öğrencideki bilgilerin altı boştu. Süsleme şekerleri, soslar ve krem şantiler havada uçuşuyordu ama ürüne pasta demeye bin şahit lazımdı. Bir ara skora o kadar odaklandık ki üniversite sınavından bizi yavaşlatan konuları da çıkararak tek sınava düşürdük. Neyse ki büyük üniversiteler isyan etti de hatadan dönüldü.

Tam işler çığırından çıktı derken Milli Eğitim Bakanlığı durumun farkına vararak müdahale etti. Yeni eğitim programları hazırladı. Ama biz yine de ciddiye almadık. Ücretsiz gönderilen cilt cilt MEB ders kitaplarını depolarda ya da öğrencilerini sıralarını altında çürüttük. Ama sınav soruları günlük hayattan hikâyelerin içinde gelmeye başlayınca, bizim fonksiyonlu hesap makinesi tadındaki öğrencilerimiz ablak ablak bakmaya başlayınca uyandık. Birçok integral sorusunu zihinden yapma yeteneğine sahip öğrencilerimiz, sorunun içinde integralin sembolü ya da adı geçmezse kilitlenince tutuştuk. Gün çocuklarımıza sahip çıkma günüdür. İster siyasi deyin, isterseniz gerçekten gerekliydi deyin ama artık dershaneler kapandı.

Haydi!!!

Şimdi kolları sıvayıp kek yapma zamanı…

 

14. Eğitim Sempozyumu’ndan Etkileyici 101 Twit

Türkiye Özel Okullar Birliği tarafından “Geleceğin Öğretmeni” temasıyla 29-31 Ocak 2015 tarihleri arasında Antalya Kaya Riu Palazzo Otel’de gerçekleştirilen 14.Geleneksel Eğitim Sempozyumu’ndan seçilen 101 adet twiti sizin için derledik.

 1. Cem Gülan:”Dershanelerin dönüşüm sürecinde özel okulculuğun zarar görebileceği kaygısını herkes gibi taşıyoruz” Eğitim ve Başarı
 2. Simon Steen:”Özel okul kavramı Avrupa’da bağımsız okul olarak kullanılıyor.” Lara Özer
 3. Simon Steen:”Alternatif eğitim seçeneklerinin aileler tarafından seçilebilmesine olanak verilmelidir.” ‏Sedat Yıldız
 4. Simon Steen:”Kültür çeşitliliği, bağımsız okul ve eğitimde özgürlükle mümkün” ‏Eğitim Zamanı
 5. Nabi Avcı:”Geleceğin öğretmeni ile birlikte geleceğin öğrencisini de konuşmalıyız.” Gelecek Eğitimde
 6. Nabi Avcı:”Değişim hızı ve değişken çok fazla olduğu için eğitim dünyası tam bir yaz boz tahtası. Gelecek Eğitimde
 7. Nabi Avcı:”200 bin özel okul teşviğinden 160 bini kullanıldı. 535 milyon ödeniyor.” Gelecek Eğitimde
 8. Nabi Avcı:”Verdiğimiz ve vermeye devam edeceğimiz teşviklerle özel okullarımız için iyi bir müşteriyiz denebilir” Ece Karaboncuk
 9. Nabi Avcı:”15-30 yıl sonra bizi dinleyecek kişiler bize çok gülecekler.” ‏Eğitim Trend
 10. Eğitimin geleceğini oluşturup, yönetebilecek öğretmen ve yöneticilere ihtiyacımız var. Ece Karaboncuk
 11. Geleceğin öğretmeni öğrencilerle birlikte öğrenen, paylaşan, üreten kişi olmalı. Çocuktan al haberi… ‏Ece Karaboncuk
 12. Öğretmenler odasının gündemi, o okulun eğitim kalitesinin göstergesidir. ‏Gelecek Eğitimde
 13. Öğretmenin en büyük amacı öğrencilerine insanlığı anlatmaktadır dedi küçük filozof. Daha güzel özetleyemezdi kimse. ‏Burcu Aybat
 14. Bir öğrenci görüşü: Öğretmen sevgi dolu, şefkatli olmalı, insanlığı öğretmeli. ‏Esra Savaşan
 15. İyi bir öğretmen olmak için anahtar sözcük iletişim. ‏Celale Esra Arslan
 16. Üstün Dökmen”Türk TV’lerinde pozitif bilim harici her konu var. Her kanalda astrologlar var, bilim, eğitim yok…” ‏Ece Karaboncuk
 17. Üstün Dökmen: “Toplumun dünya görüşü öğretmenlerin dünya görüşünü etkiliyor! Tersi olması beklenmeli.” ‏Florya Koleji
 18. Üstün Dökmen:”Bir okulda müdürden öğrenciye kadar herkesin statüsü farklıdır. Ancak onurları eşittir.” ‏Gelecek Eğitimde
 19. Üstün Dökmen:”Okumak için iki eli bir araya gelmeyenin iki yakası da bir araya gelmez” ‏Gelecek Eğitimde
 20. İnsanoğluna doğuştan bahşedilen “müthiş potansiyeli”, öğrenilmiş çaresizliğe dönüştürmek için topyekün, elele müthiş bir mücadele veriyoruz. ‏Azmi Aksoy
 21. Üstün Dökmen:”Çocuğunuzla arkadaş olmayın. Hayatı boyunca birçok arkadaşı olacak. Bırakın da bir tane anne babası olsun. ‏Gelecek Eğitimde
 22. Heykeltraş bölümüne özel yetenek sınavı ile eğitim fakültesine ise puanla öğrenci alınıyor. Taş mı yoksa insan mı değerli? ‏Azmi Aksoy
 23. Işıl Boy’dan güzel bir kapanış cümlesi: Sihir teknolojide değil, öğretmendedir. ‏Mehmet Ali Doğan
 24. Meral Aksu:”Eğitimde öğretmen niteliği en önemli unsurdur. Aynı program iki farklı öğretmende farklı sonuçlar verebilir. ‏Gelecek Eğitimde
 25. Öğrenciler artık öğretmenlerin yönlendirici olmasını istiyor… ‏Muhammet R. Ertuğrul
 26. Google 0,21 saniyede 20 milyon sonuç bulup öğrenciye sunabilir. Ancak hangisinin iyi olduğunu gösteren ve yönlendiren öğretmendir. ‏Gelecek Eğitimde
 27. M Yavuz: Uzun süre değişim yapamayan okulların devrime ihtiyacı doğar. ‏Sebahattin Kazaz
 28. Geleceğin öğretmeni eylem araştırmaları yapabilen, çevrenin nabzını tutabilen, bilginin satıcısı değil üreticisi haline gelen olmalı. ‏Eda Bayraktar
 29. Mustafa Yavuz:”Okullar sınırlar içinde kalacak mekanizmalar değil, uzaktan eğitim önemli bir fırsat” ‏Ece Karaboncuk
 30. Mustafa Yavuz:”Biz öğrencileri pratiği öğrensin diye sanayiye gönderiyoruz. Keşke bir şey öğrenmek isteyen her zaman okula gelse” ‏Ece Karaboncuk
 31. Okulda müzik, resim, felsefe, rehberlik derslerinde test çözerek büyüyor sonra tutup sanat ve bilginin öneminden bahsediyoruz. ‏Eda Bayraktar
 32. Günün sonunda aklımda kalan en önemli şey, teknoloji lideri eğitimcilerin geleceğin okullarını şekillendireceği oldu. ‏Mehmet SİNCAR
 33. Kişisel görüşüm: Geleceğin öğretmenlerinin hobisi gerçekten sadece”kitap okumak” olmamalıdır daha spesifik olmalıdır. ‏Miray Uluer
 34. Geleceğin öğretmenini konuşurken, geleceğin idarecilerini de ele almak gerekiyor. ‏Emre Fırat
 35. Eğitim ile ilgili reformlar öğretmenlerin elinden geçmediği sürece başarıya ulaşamaz… ‏Muhammet R. Ertuğrul
 36. Margaret De With:”İnsanların işten ayrılma nedeni liderlerinin yetersizlikleridir.” ‏Gelecek Eğitimde
 37. İyi öğretmen sorusunun cevabı, öğrencisinin nasıl anladığını bilen öğretmen iyi öğretmendir. ‏Muhammet R. Ertuğrul
 38. Margaret De With:”En iyi liderler geri bildirime açıktırlar” ‏Cihangir Kolejleri
 39. Ülkemizde geribildirim almaya kalktığınızda ayıp olmasın diye herkes ‘çok iyisin süpersin harikasın’ diye cevap veriyor 🙂 ‏Emre Fırat
 40. İrfan Erdoğan”Türkiye’de yeni ile tecrübeli öğretmen arasındaki maaş farkı çok az.” ‏Gelecek Eğitimde
 41. İrfan Erdoğan:”Yeniye gecerken mevcudu, birikimi ötekileştirmek, dışarıda tutmak eğitim için en büyük tehlikedir.” Emre Fırat
 42. Margaret De With:”Her zaman zayıf noktalara odaklanmak liderin etkinliğini azaltır. Etkin lider iyi yöne odaklanır.” ‏Hami Koc
 43. İrfan Erdoğan:”Çocuğun geleceğini gören öğretmenlere ihtiyacımız var.” ‏Gelecek Eğitimde
 44. Öğretmen geleceğe göre şekillenmemeli. Geleceği öğretmen inşa etmeli… ‏Muhammet Öksüz
 45. Artık 2+2 değil, 4ün ne olduğunu soruyor olmalıyız. İşte o zaman okullar öğrencilerin olmak istediği yer olacak. ‏Elif Kara Öztürk
 46. Azmi Aksoy:”Eğitimde teknoloji kullanımı, sınıfın tansiyonu açısından yemeğe konan tuz miktarında olmalı” ‏Gelecek Eğitimde
 47. Ronalde De Bruin :”Öğretmen sınıfa girip ders anlatan biri değil, toplumu şekillendiren bir liderdir.” ‏Gelecek Eğitimde
 48. Teknolojiyi bireysel olarak iyi kullanmakla eğitsel boyutta iyi kullanmak ayni şey değildir. Günümüzde bunlar birbirine karıştı. ‏Emre Fırat
 49. Öğretmen sınıfta 1 bilgisayarı yönetmekte zorlanırken birdenbire 22 cihazı yönetmesini istiyoruz. ‏Emre Fırat
 50. Ronalde De Bruin:”Okullar hizmet odaklı liderlik kavramını benimserse öğrencilerine daha faydalı olacaktır” ‏Gelecek Eğitimde
 51. Küçük başarılar olmadan gerçek başarıya, hedefe ulaşamazsınız. ‏Sedat Yıldız
 52. Gelecek hakkında konuşmaların en büyük eksikliği, netleştirilmemiş hedefler. Amaçlar net değilse ulaşılmaz ki? ‏Dinçer Demir
 53. Eğer sınıfta tablet, akıllı tahta, internet vb. kullanmayı teknoloji kullanma olarak algılıyorsanız teknolojiyi yanlış anlamışsınız. ‏Dr. Devrim Akgündüz
 54. Öğretmenlerinize değer vermiyor sorunlarıyla ilgilenmiyorsanız çocuklarınıza hiç değer vermiyor ilgilenmiyorsunuz demektir. ‏Gelecek Eğitimde
 55. Teknoloji yüz yüze öğrenmeye tercih edilmeden öğrenmeyi zenginleştirmek için kullanılacaksa faydalı olabilir. ‏Dr. Devrim Akgündüz
 56. Türkiye Özel Okullarına tavsiyem: Teknolojiye de yatırım yapın ancak önceliğiniz öğretmenlerinizin mesleki gelişimi olsun. ‏Dr. Devrim Akgündüz
 57. Pasi Sahlberg:”Bazı insanlar Finlandiya soğuk, yapacak bir şey olmadığı için başarılıdırlar diye düşünüyorlar. ‏Muhammet R. Ertuğrul
 58. Pasi Sahlberg:”Finlandiya’nın eğitimdeki yüksek performansının iki nedeni 1-Okul dışı faktörler 2-Teknolojik ilerleme. ‏Gelecek Eğitimde
 59. Pasi Sahlberg:”Finlandiya başarısının bir diğer sebebi de, teknolojiyi en yüksek düzeyde kullanan ülke olması.” ‏Eğitim Trend
 60. Pasi Sahlberg:”Fin başarısının başka bir sebebi, okul sistemini akıllıca inşa etmiş olması.” ‏Eğitim Trend
 61. Pasi Sahlberg:”Her mahalle okulu özel herhangi bir okuldan farklı olmasın diye başladık.” ‏Dilara Vardar
 62. Pasi Sahlberg:”Özel okula sahip olmak yerine eğitim sisteminize sahip olun ve herkese eşit eğitim verin.” ‏Muge Arda
 63. Pasi Sahlberg:”Eşit imkanlar, profesyonel öğretmenler, kaliteli dizayn edilmiş öğretim ortamları Fin başarısındaki en önemli anahtar kavramlar.” ‏Eğitim Trend
 64. Pasi Sahlberg:”Her okulun özerkligi vardır. Ögretmenler ders programını kendi tasarlar, özgürlükçüdür ve genel sinavlarımız yoktur.” ‏Özel Okullar Derneği
 65. Pasi Sahlberg:” Bütün yollar öğrenci içindir ve önünü kesmez bilakis başarıya götürür. ‏Mehmet Kıcıroğlu
 66. Pasi Sahlberg:”Finlandiya’da öğretmen olmak çok zordur. Karşısına çıktığın komiteye neden öğretmen olmak istediğini ispatlamak zorundasınız.” ‏Mehmet Ali Doğan
 67. Pasi Sahlberg:”Finlandiya’da en başarılı öğrenciler öğretmen olmak ister. Kabul için zor bir mülakattan geçilir.” ‏Sebahattin Kazaz
 68. Pasi Sahlberg:”Finlandiya’da ilkokul öğretmeni olmak, avukat olmaktan çok daha zor” Ece Karaboncuk ‏
 69. Pasi Sahlberg:”Finlandiya’da avukat veya mühendis olmak öğretmenlikten kolay ve prestiji azdır.” ‏Hayati Oktay
 70. Pasi Sahlberg:”Türkiye’ye baktığımız da Öğretmen eğitimi müfredatı geliştirilmeli. Sizin en büyük sorununuz”hakkaniyet” ‏Muge Arda
 71. Fin eğitim sistemindeki başarının sırlarından biri öğretmen eğitimine verdiği önemde yatıyor. YenilikçiÖğrenmeMrkz ‏
 72. Pasi Sahlberg:”Fazla düşünmelisiniz sistemlerin mükemmelliğini ortaya çıkartmalı ve güçlendirmelisiniz. İşbirliğine yatırım yapılmalı…” ‏Muge Arda
 73. Pasi Sahlberg:”İŞTE REÇETE; 1- Sistemi mükemmelleştir 2- İşbirliğine yatırım yap, okullar rekabet yerine birbiriyle beraber çalışsın 3- Okul müdürlerinin, liderlerinin daha fazla özerkliği olmalı. 4- Öğrenmeyi kişileştirme çok önemli.” ‏Ece Karaboncuk
 74. Pasi Sahlberg:”Dört ders önemli; sistemi değiştirin, işbirliğine önem verin, liderlik becerilerini geliştirin, öğrenmeyi kişiselleştirin.” ‏Sebahattin Kazaz
 75. Teknoloji projesinde mutlaka bir teknoloji liderleri takımı oluşturulmalı. ‏Muhammet R. Ertuğrul
 76. Richard Henry:”Öğretmenlik Dünya’nın en önemli işidir, çocuklar bizim geleceğimizdir, bu işi doğru yapmamız çok önemli…” ‏Cihangir Kolejleri
 77. Richard Henry:”Okul kitaplarının yerine geçmesi gereken 21. yy öğeleri işbirliği, teknoloji, eleştirel düşünce, iletişim. ‏Gelecek Eğitimde
 78. Eğitim çocuğun doğası üzerinde bir etki yapmıyorsa eğitimdir. ‏Müge Arda
 79. Üretken ve fark oluşturan öğretmenler yetiştirmek gerek! Becerilerin üzerine odaklanılmalı! Bakış açısı geliştirilmeli. ‏Dinçer Demir
 80. Geleceğin öğretmeni, öğretmeye değil öğrenmeye inanmalı. ‏Düşünme Akademisi
 81. Kurumlarda sürekli gelişim kültürü sağlamak için İhtiyaçları analiz edip çözüm üretebilen Mesleki Gelişim Uzmanlarına ihtiyaç var. ‏Yenilikçi Öğrenme Merkezi
 82. Nilay Bümen:”Öğrencilerimizde yapılandırmacı eğitim isterken öğretmenlerimizde hala geleneksel eğitimi istiyoruz.” ‏Mustafa Yalçınkaya
 83. Bir öğretmen için en iyi mesleki gelişim, araştırma okur yazarı olmak, bilgi üretebilmek ve sürekli öğrenen durumunda kalmaktır. ‏Mustafa Yavuz
 84. Nilay Bümen:”Öğretmen eğitiminde anahtar; öğrencilerde neyi geliştirmek istediğimize karar vermektir.” ‏Gelecek Eğitimde
 85. Öğretmen alanının dışında sanat ve entelektüel etkinliklerin içine girerek ufkunu genişletmelidir. ‏Gelecek Eğitimde
 86. Öğretmen PD ihtiyacını kendi belirlemeli. Uygulamaya aktarılan PD içeriği, olumlu öğrenme çıktıları ile içselleştirilir. ‏Celale Esra Arslan
 87. Sevinç Atabay:”Sanırım Eğitim Fakültelerine drama programı da eklemeliyiz zira öğrenci araştırmaları öğretmenler eğlenceli, neşeli olmalı diyor” ‏Ece Karaboncuk
 88. Bir çocuğa yapılabilecek en büyük kötülük, her isteğini alıp onu hayalsiz bırakmaktır. ‏Hami Koc
 89. Cem Gülan:”Hepimizin hayatında unutamadığımız öğretmenler vardır. Lütfen siz de o öğretmen olun” ‏Metin Ferhatoglu
 90. Gelecekte eğitim için öğretmen yerine başka kaynaklara yönelmek bize çok şey kazandırmayacak. ‏Gelecek Eğitimde
 91. Ömer Faruk Yelkenci:”Geleceğin öğretmenleri değil tüm zamanların öğretmenleri olun.” ‏Sedat Yıldız
 92. Henry Ford:”Eğitim maliyeti firmanın eğitim için ne kadar harcadığı değil, eğitimsiz personel ile çalıştığı için ne kadar kaybettiğidir.” Gelecek Eğitimde
 93. Her öğrencinin bir öğrenme dili vardır. İyi öğretmen her dili kullanabilme becerisine sahip olandır. ‏Özgen Yıldız
 94. Bilgi hızlı eskiyor. Sempozyum bitti. Sempozyumdan öğrendiklerimiz eskidi. Simdi hepimizin yeni şeyler öğrenmesi gerekir. ‏Mustafa Yavuz
 95. Geleceğin öğretmeni kesinlikle eleştiriye açık olmalı. ‏Lara Özer
 96. Ömer Faruk Yelkenci:”Bir öğretmen için önemli olan kültür ve zihniyettir. Gerisi teferruattır.” ‏Gelecek Eğitimde
 97. Sevinç Atabay:”Öğretmenler giderek öğrettikleri yaş gurubundaki çocuklara benziyor.” ‏Florya Final Okulu
 98. Öğrenciler mutlu olmak istiyor. Bu da ancak mutlu öğretmenlerle olur. ‏Gelecek Eğitimde
 99. İyi bir öğretmende aradığımız özelliklerin 1/10 ini herhangi bir meslek grubunda bulmak çok zor. ‏Mustafa Yavuz
 100. Öğrenme ve öğretmede, yanlış oyunu doğru oynamaya çalışıyoruz. ‏Müge Arda
 101. 21. Yüzyil öğretmeni “önyargılı” değil, “öngörülü” olmalı.Tugba Ozden

Hızlı ve Etkili Oku!

Hızlıgo; Vitamin’in üreticisi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından geliştirilen, tablet uyumlu, online hızlı okuma platformudur. Başta profesyonller, öğrenciler, akademisyenler ve genel okuyucular olmak üzere hedef kitlesi; “dakikada 800 kelimeyi ‘anlayarak’ okumak isteyen herkes”tir.

“Zaman bulamıyorum”, “Okuduklarımı hemen unutuyorum” gibi okumaya dair tüm bahanelerin sonu olan Hızlıgo, yüksek konsantrasyonla hızlı ve kaliteli okuma becerisini önemli ölçüde geliştirir. Bunu, bilimsel yöntemler ve basit egzersizlerle, göz-beyin arasındaki psikomotor okuma koordinasyonunu yeniden programlayarak sağlar.

Hızlıgo, ayrıca kişiye özel yapısıyla, her yaşa ve eğitim düzeyine uygun metinlerle organize edilen “Kurs Modu” uygulamasında kullanıcılarına, istedikleri yerden katılabilecekleri farklı modlarda çözümler sunar.

Hızlıgo’nun kapsamında;

 • Hızlı okuma ile ilgili tüm merakınızı giderebileceğiniz videolar
 • 6 Ana Egzersiz Modülü ve 18 Alt Modül
 • Göz Egzersiz Çalışmaları
 • Hızlı Görme Çalışmaları
 • Odaklanma Çalışmaları
 • Okuma ve anlama çalışmalarından oluşan Serbest Egzersizler
 • Kurs Modu
 • Performans Takibi vardır.

Fark oluşturan Hızlıgo özellikleri

 • Hızlıgo, bir yetişkinin dakikada ortalama 150-200 sözcük olan okuma kapasitesini, 600-800 sözcüğe yükseltir.
 • Okuma hızını bilimsel yöntemlerle geliştirerek, çok daha kısa sürelerde çok daha fazla sayıda metnin/dokümanın/kitabın anlayarak okunmasını sağlar.
 • Hızlıgo, tablet uyumlu özelliği ile, zaman ve mekan bağımsız çalışmaya olanak tanır.
 • Türkiye hızlı okuma şampiyonu ve hafıza teknikleri uzmanının da bulunduğu profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan Hızlıgo güçlü bir referanstır.
 • Hızlıgo’nun kişiye özel yapısında, her yaşa ve eğitim düzeyine uygun metinlerle organize edilen “Kurs Modu”, farklı okuyucu profilleri için farklı modlarda çözümler sunar.
 • 21 ve 40 günlük günlük kurs modları; süre, seviye ve gün belirleyerek, istenilen yerde hızlı okuma çalışmaları yapılabilmesini sağlar.
 • Günde en fazla 10 dakika ayırmanın yeterli olduğu, 1 yıl boyunca süren bir eğitim ise hızlı okumada acelesi olmayanlar için çözüm sunar.
 • “Performans Bilgileri” alanında, her kullanıcının okuma hızı, anlama oranları gibi veri ve istatistikler yer alır. Kullanıcının yaptığı çalışmaların sonuçları, tablolar ve grafiklerle göstergelendirilir. Değerlendirmeler ise gelişmiş ölçme değerlendirme teknikleri ile gerçekleştirilir.
 • Öğrencilerin ders çalışma ve sınava hazırlıklarında ve sınavda soru çözdükleri aşamada daha kolay anlayıp hızlanmalarına yardımcı olur.
 • İş dünyasında, çalışanların okuma hızınının yanı sıra iş hacmini de önemli oranda artırır.

Ne!!! Çok Zeki Ama Çalışmıyor mu? :)))

Çok zeki ama çalışmıyor!!!

Düzenli tekrar yapması lazım!!!

Bol bol soru çözsün!!!

Derse dikkatini vermiyor!!!

Aklı başka yerlerde!!!

Veli toplantılarının ve öğretmenler kurulu toplantılarının beylik cümleleridir. Aslında ihale üstüme kalmasın diye düşünen bir öğretmenin veya velinin faturayı çocuğa kesme çabasıdır. Aslında öğretmenin, bilgi aktarmaktan ziyade bir rehber, bir mentor olduğunu unuttuğu ya da hatırlamak istemediği andır bu cümlelerin kullanıldığı dakikalar.

“Ben anlattım, yazılıda da aynısını isterim.” derdi bir öğretmenim. Haydi, farklı bir bakış açısıyla belki de haklıydı. Çünkü Nisan 1993 te kullanılmıştı ilk internet Türkiye’de. Hem de ODTÜ laboratuvarlarında. Benim öğrenmek için de başka alternatifim de yoktu. Babam tek maaşla ev geçindirmeye çalışan bir memurdu. Özel öğretmen hayaldi benim için. Şimdi öyle mi? Öğrenci öğretmenin anlattığını internetten teyit edebiliyor. Hem de ders devam ederken. Anlatılan sıradan bir bilgi ise, cebinden ulaştığı bilgiyi dinlemek için tahta sıra üstünde neden saatlerini geçirdiğini sorguluyor. Hızla akan bir hayat birçok değişken var dünyasında.

Artık öğrenci o faturayı da kabul etmiyor. Farklılık bekliyor, coşku bekliyor, seçim yapmak istiyor ilgi duyduğu konularda. Bunları öğrenmek zorundasın, başarmak zorundasın söylemleri yetmiyor.

Ama nedense hiç bu cümlelere isyan eden çıkmıyor. Ne demek zeki ama çalışmıyor? Neden çalışmıyor bu çocuk? Neden aklını başka yerlerden derse çekemiyorsun? Neden derse dikkatini veremiyor? Hasta mı? Doktora mı götürelim? Çözümü nedir? Sebebi nedir?

Siz hiç diş doktoruna gittiğinizde dişinize bakıp da çürük olduğu için dişiniz ağrıyor çürük geçerse ağrınız geçer diyerek sizi gönderen bir doktor gördünüz mü? Ya da görseniz o ağrıyla yaşamaya devam eder misiniz? Ama ya sorunu tespit öğretmene teşekkür edip çıkıyorsunuz ya da çocuğunuza kızıp kendinizce ceza vermeye kalkıyorsunuz.

Her öğrenci farklı bir yapıya sahiptir. Bir toplu iğne ile balon patlatmak çok kolaydır ama basketbol topunu patlatmak zordur. Eğer bir sağlık topu verilirse o iğne ile kuyu kazmak zorunda kalırsınız. Aynı aracı farklı nesnelerde kullanmakta ısrar etmek anlamsız değil midir? İğne ile sağlık topunu patlatmaya çalışan bir kişinin sağlık topunu suçlaması ne kadar komik ise, bir öğrencinin suçlanması da o derece komiktir.

Eğer öğrenci çalışmıyorsa, ilgi göstermiyorsa, aklı başka yerlerdeyse yönteminizde bir sorun vardır. Farklı yöntemler kullanılmalıdır. Derslere eğitim teknolojileri entegre edilmelidir. Dünyada kullanılan yeni eğitim yöntemleri takip edip uygulanmalıdır. İlgi alanları ve yetenekler göz önüne alınıp doğru yönlendirme yapılmalıdır. Oklava ile balon patlatmaya çalışmak hem sizi hem balonu yorar. İşe başlamadan önce ürünü tanıyıp strateji belirleyin. Emin olun bu süreçteki zaman kaybı sizi hem rahatlatacak hem de huzur verecek.

Elma fidanından kayısı almak isterseniz bile yöntem belirleyip süreçleri takip ederek aşılama yöntemini kullanmalısınız. Uzun bir süreçte sabırlı olmak zorundasınız.

Yetiştirmek istediğiniz kayısı da değil ki tadını beğenmediğinizde kesebilesiniz.